Jawatan Kosong Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)Kerajaan Swasta Terkini Jun 2018

Jawatan Kosong Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

www.jawatanter.com menyediakan perkhidmatan PERCUMA kepada pengguna portal. Tiada sebarang bentuk pembayaran atau yuran dikenakan secara langsung atau tidak langsung, di dalam mana-mana permohonan, pendaftaran atau apa jua keadaan.

Iklan Jawatan Kosong Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) - Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) merupakan sebuah universiti Islam dan universiti ke-12 yang dimiliki sepenuhnya dan dibiayai oleh Kerajaan Malaysia. Matlamat USIM adalah menjadi peneraju dalam segenap aspek ilmu dan sebagai pusat rujukan global untuk  integrasi ilmu Naqli dan Aqli. Untuk meningkatkan kinerja Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) mebutuhkan sumber daya manusia dengan membuka Jawatan Kosong Terkini untuk bergabung menjadi bagian dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) melalui Rekrutmen Jobs Terkini USIM sebagai berikut :
Iklan Jawatan Kosong Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) - USIM menggunakan pendekatan seimbang dalam pendidikan, iaitu menerapkan elemen-elemen yang memenuhi keperluan fizikal dan rohani, bukan sahaja pengukuhan dalam program akademik yang ditawarkan, malah dalam amalan pentadbiran dan pengurusannya juga.  Pendekatan yang ditampilkan oleh USIM, merangkumi pendekatan holistik ke arah penyampaian ilmu, yang menyatukan sains revelational (ilmu Naqli) dan sains rasional (ilmu Aqli).

Berdasarkan itu, USIM menawarkan model yang unik untuk pengajian tinggi Islam, yang membezakannya daripada universiti-universiti Islam yang lain di seluruh dunia. Integrasi ilmu agama bersama sains sosial dan fizikal dalam semua program USIM, telah menyediakan pemahaman   yang komprehensif serta   menawarkan pendekatan dan penyelesaian baharu dalam masalah global semasa.

INTEGRASI ILMU NAQLI DAN AQLI

Model pendidikan di USIM adalah berlandaskan kepada beberapa prinsip asas yang mengintegrasikan Sains Islam dengan Sains Sosial dan Fizikal yang bukan sahaja memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai cabaran  global semasa, malah menawarkan kaedah baharu dalam mendekati dan menyelesaikannya. Nilai universal terdapat dalam nilai-nilai Islam dan sejarah juga telah membuktikan bahawa nilai-nilai ini boleh dikongsi oleh manusia sejagat; hidup bersama secara harmoni dengan saling menghormati dan bersikap toleransi sesama manusia. Ini juga merupakan usaha ke arah mengembalikan semula nilai-nilai ilmu saintifik dan teknologi oleh sarjana Muslim dahulu dan terus memacunya ke hadapan.

Nilai-nilai ini telah diterapkan kepada para graduan USIM sehingga mereka menjadi profesional dan pakar rujuk dalam bidang masing-masing.  Mereka juga turut bersedia untuk menyumbang dan membuat perubahan kepada masyarakat sejagat.

USIM bertekad cemerlang dalam tiga landasan melalui program akademik dan penyelidikan. Antaranya ialah :
 1. Pengajian Islam, Quran dan Sunnah
 2. Sains Islam, Teknologi dan Kejuruteraan
 3. Kesusasteraan Islam, Sains Sosial dan Kemanusiaan

Ketiga-tiga landasan ini disokong oleh lima (5) Pusat Kecemerlangan yang bertanggungjawab untuk meningkatkan persekitaran penyelidikan.


Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) telah berkembang dalam memenuhi cabaran dan tuntutan masyarakat. Dalam usaha meningkatkan kualitas yang ada di Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) mementingkan tenaga kerja sebagai sebahagian tulang belakang untuk mencapai misi dan visinya. Untuk itu Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) mencari pemuda - pemudi terbaik yang sangat cekap dan bermotivasi diri untuk mengisi Iklan jawatan kosong terkini 2016.

Dalam rangka memperluaskan jaringan jobs jawatan kosong terkini November 2016 dan untuk memenuhi keperluan sumber daya manusia Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) di Jawatan Terkini kedudukan : PELUANG KERJAYA JAWATAN KOSONG

Pada hari ini bulan November 2016 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) kembali membuka kesempatan berkarir atau membuka Iklan Jawatan Kosong Terkini Bulan November 2016 untuk lulusan terbaru dengan kelayakan sebagai berikut :

Jawatan Kosong Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)Peluang Kerjaya :


A. JAWATAN AKADEMIK

Universiti Sains Islam Malaysia sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan yang berkelayakan untuk mengisi jawatan-jawatan yang berikut:

PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS51, DS53, VK7 (51-VK7)

Fakulti
Jawatan dan Gred
Program
Bidang Keperluan
Syarat Tambahan
Pusat Tamhidi
Pensyarah Gred DS51, Profesor Madya DS53, Profesor Gred VK7
Tamhidi Perubatan, Pergigian, Sains & Teknologi
 • Fizik
Calon perlu memiliki kelayakan Ph.D dalam bidang berkaitan.
Calon yang memiliki kelayakan mata pelajaran Bahasa Arab dan pengajian Islam di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia akan diberi keutamaan, selaras dengan tema Universiti yang menerajui integrasi ilmu Naqli dan Aqli
 • MatematikB. JAWATAN PENTADBIRAN

Universiti Sains Islam Malaysia sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan yang berkelayakan untuk mengisi jawatan-jawatan yang berikut:

 1. PUSTAKAWAN (S41)    
 2. PEGAWAI KEBUDAYAAN (B41)    
 3. PEGAWAI SAINS (C41)    
 4. PENGAWAL KESELAMATAN (KP11)    
 5. PEMANDU KENDERAAN H11 (H11)    
 6. PENOLONG JURUTERA (ELEKTRONIK) (JA29)    
 7. PEGAWAI KESELAMATAN, KP48 (KP48)    
 8. PEMBANTU MAKMAL C19 (C19)    
 9. PEMBANTU KEMAHIRAN H19 (PAIP) (H19)    
 10. PENGANALISA SISTEM (-)    
 11. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29 (FA29)    
 12. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) N19 (N19)    
 13. PENOLONG JURUTERA (KOMPUTER) GRED JA29 (JA29)    
 14. PEMBANTU AKAUNTAN GRED W19 (W19)


Bil.
Skim Perkhidmatan
Gred Skim
Skop Tugas
1.
Pegawai Keselamatan
KP48
Bertanggungjawab sebagai Ketua Jabatan dan sebagai penasihat dalam aspek keselamatan undang-undang, arahan dan peraturan USIM, teknikal, fizikal dan pepasangan berdasarkan keluasan kawasan USIM dan bidang pengurusan dokumen, pengurusan rahsia rasmi dan keselamatan sistem ICT USIM.
2.
Pegawai Kebudayaan
B41
Bertanggungjawab dalam merancang kerja kreatif persembahan dan aktiviti seni budaya dipelbagai peringkat samada universiti, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
3.
Pegawai Sains
C41
Bertanggungjawab dalam melaksanakan dan memantau  pengurusan makmal yang meliputi, menggaris/ memastikan /melaksana prosedur/ tatacara Keselamatan Makmal/ Bengkel, penilaian instrumentasi pembelian aset makmal, pemantauan/ pelaporan kewangan jabatan, pengurusan dan kawalselia ruang bangunan dan sumber manusia.
4.
Pustakawan
S41
Bertanggungjawab melaksanakan secara profesional program pembangunan sumber maklumat, pengurusan pentadbiran dan kewangan, aplikasi ICT di perpustakaan, pemeliharaan keselamatan sumber maklumat, dokumentasi dan pengurusan maklumat, penyediaan perkhidmatan dan kemudahan yang diperlukan oleh pengguna perpustakaan serta penyeliaan kakitangan sokongan.
5.
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
FA29
Bertanggungjawab membantu Pegawai Teknologi Maklumat dalam membangunkan sistem iaitu membuat pengaturcaraan bagi modul/proses sistem yang diperlukan, menguji sistem-sistem dan program-program yang dibangunkan dan membuat pembetulan (jika perlu), membantu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem, memberi latihan kepada pengguna sistem, membantu di dalam penyediaan dokumentasi sistem yang dibangunkan serta lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.
6.
Penolong Jurutera (Kejuruteraan Komputer)
JA29
Bertanggungjawab dalam mengendali /mengurus /menyelia dan menyelenggara software/ komputer khas bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran serta membantu kerja-kerja penyelidikan.
7.
Penolong Jurutera (Kejuruteraan Elektronik)
JA29
Bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan projek bagi skop kerja kejuruteraan elektronik iaitu menyediakan laporan kemajuan projek, membantu kerja-kerja perundingan dan penyediaan sebut harga dan tender, berpengalaman dalam  penyenggaraan berkala peralatan elektronik serta tugas-tugas yang berkaitan.
8.
Pembantu Makmal
C19
Bertanggungjawab dalam membantu merancang dan mengawal operasi makmal, menyedia, menyelenggara dan mengendalikan makmal dan peralatan, membantu urusan praktikal/eksperimen serta pentadbiran makmal.
9.
Pembantu Kemahiran (Paip)
H19
Bertanggungjawab dalam tugas-tugas sokongan teknikal di bawah Pusat Perumahan Pelajar iaitu memasang, membaik pulih, menyenggara, mengawasi serta menguji sistem perpaipan dan kumbahan supaya sentiasa dalam keadaan baik dan selamat.
10.
Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi)
N19
Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas perkeranian dan operasi di peringkat Kumpulan Pelaksana yang merangkumi aspek perkeranian dan operasi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tugas-tugas pentadbiran am, pengurusan personel, perkhidmatan kaunter dan pemprosesan, pengumpulan data dan maklumat, pengendalian peralatan perhubungan/ komunikasi).
11.
Pembantu Akauntan
W19
Bertanggungjawab membantu melaksanakan sistem perakaunan mengikut prosedur dan peraturan yang berkaitan.
12.
Pemandu Kenderaan
H11
Bertanggungjawab melaksanakan skop tugas pemanduan kenderaan yang memerlukan lesen memandu daripada Jabatan Pengangkutan Jalan serta menjaga kenderaan/jentera di bawah kelolaannya supaya sentiasa berada dalam keadaan bersih dan selamat untuk setiap perjalanan.
(Keutamaan kepada calon yang mempunyai lesen PSV dan berpengalaman membawa bas.)
13.
Pengawal Keselamatan
KP11
Bertanggungjawab melaksanakan tugas kawalan keselamatan aset kerajaan melibatkan keselamatan fizikal, dokumen dan personel di bangunan dan premis kerajaan termasuk kawasan-kawasan yang diisytiharkan sebagai Kawasan Larangan dan Tempat Larangan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (Akta 298).PERSIAPA PERMOHONAN JAWATAN :

Untuk mencapai kemudahan yang disediakan, pengguna mesti mendapatkan ID Pengguna dan Katalaluan dengan berdaftar terlebih dahulu melalui sistem e-IRIS. Sila Klik Permohonan Jawatan Akademik bagi permohonan jawatan Akademik ATAU Permohonan Jawatan Pentadbiran bagi permohonan jawatan Bukan Akademik untuk mendaftar. Kemudian pengguna boleh membuat capaian berikut :
 • Sila klik Permohonan Baru dan Pilih Jawatan yang ingin dipohon. Pastikan jawatan yang dipohon MUKTAMAD sebelum butang Seterusnya diklik. Anda TIDAK DIBENARKAN mengubah jawatan yang telah dipilih.
 • Mengisi semua borang yang perlu diisi dengan lengkap . Kemudian tekan butang Seterusnya untuk mengisi borang seterusnya.
 • Semak setiap borang yang telah diisi. Pastikan kesemua maklumat telah lengkap diisi.
 • Buat pengesahan permohonan melalui butang Pengesahan Borang pada skrin Semakan.


Catatan :
 • Iklan Jobs 2016 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Tarikh tutup : 14 November 2016 Bagaimana anda berminat dengan jawatan kosong di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ?
Jika anda berminat dengan jawatan kosong terkini Bulan November 2016 ini yaitu yang memberikan maklumat kepada anda tentang : Jawatan Kosong Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Sila hantar Sebarang Lamaran SECARA TALIAN (ONLINE) di laman sesawang dibawah ini  :
BUTIRAN PERMOHONAN :
 • Permohonan hendaklah dibuat menerusi website http://eirisweb.usim.edu.my  mulai 1 November 2016 (Selasa).  Panduan permohonan dan maklumat terperinci mengenai jawatan di atas serta syarat-syarat kelayakan boleh diperolehi melalui laman web tersebut.
 • Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan dianggap gagal.
 • Sebarang pertanyaan boleh dibuat dengan menghubungi talian 06-7988114/8113.
 • Tarikh tutup permohonan : 14 November 2016 (Isnin)


Pautan : Jawatan Kosong Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Untuk Peroleh iklan jawatan kosong terkini bulan Jun 2018 lainnya sila ikuti link kami yang ada dibawah ini. Disamping itu anda juga bisa mendaftarkan Email anda kepada kami untuk peroleh Update Iklan Jawatan Kosong terkini dari kami baik jawatan kosong berkanun, kerajaan atau jawatan kosong swasta serta kerani secara GRATIS atau anda juga bisa mengikuti Fanspage kami di Facebook yang juga selalu update iklan jawatan kosong terkini 2018 setiap harinya. Terimakasih atas lawatannya dan semoga sukses peroleh Jobs yang anda inginkan.

= JOM LANGGAN IKLAN JAWATAN KOSONG TERKINI =

Sila Daftar Emel anda untuk Peroleh dari kami secara PERCUMA / GRATISS
jawatanter ( Iklan Jawatan Kosong Terkini Jun 2018 )
Jangan lupa silahkan bantu kami menyebarluaskan iklan jawatan kosong terkini bulan Jun 2018 ini, Agar rakan, saudara atau keluarga anda yang kesulitan mencari jawatan kosong bisa mengetahui iklan jawatan kosong hari ini dan cepat memperoleh jobs, yaitu cukup dengan :
 • "KLIK" tombol "G+1" ==>
 • "Recommend" dan "Share" ==>
 • "Follow@iklan_jawatan" ==>
jangan lupa meletakan link www.jawatanter.com sebagai sumber iklan.

No comments:

Post a Comment